Skip to content (access key 's')
Logo of Technion
Logo of CS Department
General Information

News

After Strike Note from Undergrads Secretary
Sunday, February 3, 2008
After Strike Note from Undergrads Secretaryהשביתה גרמה לקשיים רבים לכל הסטודנטים ובייחוד לאלו שהיו אמורים לסיים את לימודיהם בשנת תשס"ח. ועדה המורכבת מסגן דיקן ללימודי הסמכה פרופ' ראובן בר-יהודה, פרופ' אייל קושילביץ ופרופ' עירד יבנה הוקמה בכדי לנסות ולמצוא פתרונות אישיים לסטודנטים אלו תוך כדי שמירה על סטנדרטים אקדמיים. ועדה זו גם תטפל בבקשות למועד מיוחד בקורסים של מדעי המחשב.

ניתן לפנות בבקשות לועדה בדוא"ל: ug at cs.technion.ac.il

ניתן לפנות גם באמצעות בקשת סטודנט (אפשר גם לשלוח לפקס 829-4841),

על הבקשה לכלול את פרטי הסטודנט, מקצועות בעייתיים, הצעות לפתרונות (לא חובה), טלפונים בבית ונייד.

לשאלות והבהרות ניתן ליצור קשר טלפוני עם מזכירות לימודי הסמכה בפקולטה:

גב' חוה שמיר וגב' דורית אסא בטלפונים 829-4344 או 829-4316.

בברכה,

חוה שמיר
מזכירת לימודי הסמכה
[Back to the news index]