Skip to content (access key 's')
Logo of Technion
Logo of CS Department
Logo of CS4People
News

The Taub Faculty of Computer Science News and Announcements

After Strike Note from the Dean
Sunday, February 3, 2008
After Strike Note from the Deanלסטודנטים במדעי המחשב שלום,

שביתה ארוכה שאופיינה בחוסר וודאות הגיעה לסיומה. הטכניון חזר לפעילות סדירה במתכונת של שני סמסטרים בני 12 שבועות שאושרה אתמול על-ידי סנאט הטכניון. הפקולטה תפעל על מנת שהחזרה ללימודים תהא חלקה ככל האפשר ובהתאם להחלטות הסנאט שנועדו להפחתת הפגיעה בכם.

השביתה גרמה לקשיים רבים לכל הסטודנטים ובייחוד לאלו שהיו אמורים לסיים את לימודיהם בשנת תשס"ח. ועדה הכוללת את סגן דיקן ללימודי הסמכה פרופ' ראובן בר-יהודה, פרופ' עירד יבנה ופרופ' איל קושלביץ הוקמה על מנת לנסות ולמצוא פתרונות אישיים לסטודנטים אלו תוך כדי שמירה על הסטנדרטים האקדמיים. ועדה זו גם תטפל בבקשות למועד מיוחד בקורסים של מדעי המחשב. ניתן לפנות לוועדה באמצעות מזכירות לימודי הסמכה בפקולטה.

לוח הזמנים הצפוף העומד בפנינו, החפיפה בין תקופות של בחינות ולימודים סדירים ואילוצים אישיים ואקדמיים של סטודנטים, מתרגלים וחברי סגל צפויים לגרום לבעיות רבות. הפקולטה תעשה כמיטב יכולתה להביא לפתרונן. שיתוף פעולה הנו המפתח להצלחה ולפתרון רוב הבעיות שיעמדו בפנינו. בעבר הצלחנו בכוחות משותפים לחזור לפעילות לאחר מלחמה ושביתה ואני משוכנע שבכוחות משותפים נצליח גם עתה.

אני מאחל לכל הסטודנטים שנת לימודים פורייה ומוצלחת.

עודד שמואלי
דיקן, הפקולטה למדעי המחשב [Back to the news index]