Skip to content (access key 's')
Logo of Technion
Logo of CS Department
Logo of CS4People
News

The Taub Faculty of Computer Science News and Announcements

2009 Best Project Contest
Monday, November 24, 2008
2009 Best Project Contest is announced. Please read hereby details: 

מתוך הכרה בערכם של פרוייקטים ועבודה עצמאית כחלק מתהליך ההכשרה של בוגר מדעי המחשב, מכריזה הפקולטה על תחרות נושאת פרסים לפרוייקטים מצטיינים. פרוייקט יחשב כמצטיין אם יש בו חדשנות  (רעיון טכני, פיתוח מתמטי, אפליקציה חדשה), אם מימושו נעשה כהלכה, אם הוא משיג את מטרותו בצורה טובה, ואם הדווח עליו כתוב היטב ומשקף היטב את השגיו.  

ניתן להגיש פרוייקטים שנעשו במסגרת כל קורס פרוייקטים או מעבדה הניתן בפקולטה, ושהסתיימו במהלך השנה שקדמה לתאריך ההגשה. ההגשה תעשה על ידי מהנדס המעבדה או איש הסגל האחראי לקורס, לאחר סינון ראשוני, ותכלול את הדו"ח הרגיל המוגש כחלק מחובות הפרוייקט. ההגשה תעשה עד לתאריך 20.4.2009. פרוייקטים שיעברו לשלב מתקדם יוצגו לפני וועדת הפרס, מאוחר יותר, גם על ידי מצגת.  

וועדת הפרס תשקול את החומר שיוגש לפניה ותחליט על הענקת שלושה פרסים שיכללו תעודה המעידה על הזכיה ופרס כספי צנוע. הפרסים יוענקו לפרוייקטים שבוצעו על ידי תלמידים לתואר ראשון. הוועדה תוכל להעניק גם פרס נוסף לפרוייקט שבוצע על ידי תלמיד לימודי מוסמכים[Back to the news index]