Skip to content (access key 's')
Logo of Technion
Logo of CS Department
Logo of CS4People
News

The Taub Faculty of Computer Science News and Announcements

Best Project Contest 2010
Monday, December 7, 2009
2010 Best Project Contest is announced. Please read hereby details: 

מתוך הכרה בערכם של פרוייקטים ועבודה עצמאית כחלק מתהליך ההכשרה של בוגר מדעי המחשב, מכריזה הפקולטה, בשיתוף עם חברת אמדוקס, על תחרות נושאת פרסים לפרוייקטים מצטיינים. פרוייקט ייחשב מצטיין אם הוא חדשני (ברעיון טכני, בפיתוח מתמטי, או באפליקציה חדשה), אם מימושו נעשה כהלכה, אם הוא משיג את מטרותיו בצורה טובה, ואם הדיווח עליו כתוב היטב ומשקף היטב את הישגיו.

ניתן להגיש פרוייקטים שנעשו במסגרת כל מעבדה או קורס, פרוייקטים הניתנים בפקולטה, ושהסתיימו במהלך השנה שקדמה לתאריך ההגשה. ההגשה תעשה על ידי מהנדס המעבדה או חבר הסגל האחראי לקורס, לאחר סינון ראשוני, ותכלול את הדו"ח הרגיל המוגש כחלק מחובות הפרוייקט. התאריך האחרון להגשה הינו 1.3.2010.

פרוייקטים שיעברו לשלב מתקדם ייבחנו על-ידי ועדת הפרס. בחינה זו תכלול את הצגת הפרוייקט באמצעות מצגת. וועדת הפרס תחליט על הענקת שלושה פרסים (לכל היותר), אשר יכללו תעודה המעידה על הזכייה ופרס כספי, תרומת חברת אמדוקס. הפרסים יוענקו לפרוייקטים שבוצעו על-ידי תלמידים לתואר ראשון. הוועדה תוכל להעניק גם פרס נוסף לפרוייקט שבוצע על-ידי תלמיד לימודי מוסמכים. [Back to the news index]