דלג לתוכן (מקש קיצור 's')
לימודי תואר ראשון

מצב אקדמי לא תקין

מצב אקדמי לא תקין (מתוך תקנון לימודי הסמכה)

3.1.5 הפסקת לימודים

פעם בשנה, בתום סמסטר הקיץ, תיבדק התקדמותם בלימודים של כל הסטודנטים. לגבי סטודנט שהממוצע המצטבר המשוקלל של ציוניו הינו פחות מ-65, או שיעור ההצלחות המשוקלל במקצועות שלמד הינו פחות מ-2/3 תידון הפסקת לימודיו. תוצאות הדיון יכולות להיות אחת מן השתיים: הפסקת לימודיו, או המשך לימודים על-פי תוכנית סמסטריאלית המוכתבת על-ידי יועצו הפקולטי, וזאת למשך סמסטר אחד או שנה אחת. לגבי סטודנט שנערך לגביו דיון להפסקת לימודיו והורשה להמשיך בלימודים ייבדקו בתום הסמסטר או השנה הדברים הבאים:

הממוצע המצטבר, שיעור הכישלונות, ואם עבר (לאחר המועד השני) את כל המקצועות בתוכנית המוכתבת.

אם לא עמד בדרישות לעיל - הפסקת לימודיו תידון שוב.

סטודנט שמפסיק את לימודיו בטכניון ביוזמתו (והוא איננו בדיון להפסקת לימודים), יוכל לחזור ללימודים על-פי המלצת הפקולטה ואישור סגן דיקן לימודי הסמכה. עם חזרתו ללימודים, תקבע לו הפקולטה תוכנית ללימודים לתואר, ומשך לימודים, שיאושרו על ידי סגן דיקן לימודי הסמכה. כנל גם לגבי סטודנט שלימודיו הופסקו, אלא שהוא יוכל להגיש בקשה לחזרה ללימודים רק לאחר הפסקה של שנתיים.

3.1.6 חזרה ללימודים אחרי הפסקה ממושכת

סטודנט החוזר ללימודים אחרי הפסקה ממושכת (מעל 3 שנים) יחוייב בלימודי השלמה בתחום שבין 25-10 נקודות צבירה.

סטודנט החוזר ללימודים אחרי הפסקה ממושכת (מעל 3 שנים) לא יקבל הכרה עבור מקצועות בהם קבל ציון פחות מ-65.

על הדרישות הספציפיות, היקף לימודי ההשלמה, ומשך הלימודים, תמליץ היחידה המקבלת בפני סגן דיקן לימודי הסמכה.

הנחיות לסטודנטים במצב לא תקין

 1. הרישום למקצועות ייעשה ישירות במחשב הטכניון, ובהתאם להנחיות המפורטות בהמשך.
 2. לאחר הרישום, הסטודנט יפיק באמצעות האינטרנט טופס לתוכנית מחייבת ויגיש אותו לאישור היועץ בפקולטה.
 3. היועץ לא יאשר שיפורי ציונים תקינים בתוכנית המחייבת. סטודנט המשוכנע כי קיימת הצדקה לאשר שיפורי ציונים תקינים (על חשבון מאמץ להשלים קורסים חסרים) יבקש אישור לשיפורים אילו בבקשת סטודנט למזכירות.
 4. במידת הצורך יעדכן הסטודנט את הרישום במחשב כפי שיסוכם עם היועץ.
 5. סטודנט במצב זה נדרש:
  • (א') להשלים את החובות בכל מקצועות החובה שבהם היה רשום בסמסטרים הקודמים.
  • (ב') לא להירשם לקורסים שלא עמד בדרישות הקדם שלהם.
  • (ג') להירשם למקצועות חובה בהיקף של 10 נקודות לפחות, בנוסף למקצועות המחוייבים על-פי סעיף א', בהתאם למערכת המומלצת בקטלוג.
 6. מקסימום סה"כ הנקודות המותר תלוי במספר הקורסים עליהם חוזרים לפי סעיף א':

  20 נק' - אם לא חוזרים על יותר מקורס אחד.

  21 נק' - אם חוזרים על שני קורסים.

  22 נק' - אם חוזרים על שלושה קורסים ויותר.

  לא להירשם ליותר מקורס אחד מלימודים כלליים (רשימה חופשית).

  יש לסיים את התהליך עד לתאריך המצויין במכתב שקיבל הסטודנט ממדור סטודנטים. אין צורך לחכות לקבלת כל ציוני המבחנים מהסמסטר הקודם. סטודנט שלא יעמוד בחלק מדרישות הקדם עקב אי-מעבר מקצועות קדם או שיתברר שלא עבר קורס חובה כלשהו יהיה חייב לעדכן את המערכת שלו.

 7. סטודנט שלא יגיע לייעוץ עד התאריך הנ"ל, תיקבע לו מערכת ללא התייעצות אתו.
 8. יש לשים לב כי הדיון בהמשך או בהפסקת לימודים נעשה לאחר הרכבת המערכת. כלומר, הרכבת המערכת אינה מבטיחה המשך לימודים.
 9. סטודנטים שנכשלו בשני סמסטרים באחד מהמקצועות: חדו"א 1ת', אלגברה א', מבוא למדעי המחשב מ', קומבינטוריקה, את"מ, מת"מ, מבני נתונים 1, אלגוריתמים 1 ומתק"א, מתבקשים לפנות אך ורק לסגן הדיקן ללימודי הסמכה בשעות הקבלה, וכן סטודנטים שהממוצע המצטבר שלם נמוך מ-55.